Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.

Ως Τεχνικός Ασφαλείας στις επιχειρήσεις που έχουν λιγότερους από 50 εργαζόμενους  μπορεί να οριστεί ο ίδιος ο εργοδότης ύστερα από ειδική επιμόρφωση.

O τεχνικός ασφάλειας για κάθε επιχείρηση που απασχολεί έστω και έναν (1) εργαζόμενο είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται στον πίνακα προσωπικού που κάθε επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας το τελευταίο τρίμηνο εκάστου έτους.

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας αναλαμβάνει να υλοποιήσει προγράμματα επιμόρφωσης των εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους διάρκειας 10 ωρών για τις επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας και 35 ωρών για τις επιχειρήσεις Β΄  κατηγορίας επικινδυνότητας (βλ. πίνακες που ακολουθούν σχετικά με την κατάταξη των επιχειρήσεων  σε κατηγορίες επικινδυνότητας)

 

Επιχειρήσεις που ανήκουν στη Γ΄ Κατηγορία επικινδυνότητας 
(Σεμινάριο 10 ωρών)

1.

Εμπόριο (γενικά), εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες μεταφορές, αποθηκεύσεις.

2.

Τράπεζες , λοιπά οικονομικά ιδρύματα , ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων , ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες, γραφεία (γενικά), επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών.

3.

Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Επιχειρήσεις που ανήκουν στη Β' Κατηγορία επικινδυνότητας
(Σεμινάριο 35 ωρών)

1

Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων. Συνεργεία επισκευής μεταφορικών μέσων (Ηλεκτρολογεία, Φανοποιεία, Ταπετσαρίες, Βουλκανιζατέρ, βαφές αυτοκινήτων κλπ.).

2

Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων. Αποθήκευση και μεταφορά καυσίμων γενικά (π.χ. όλα τα βενζινάδικα)

3

Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Παρασκευή και επεξεργασία ειδών διατροφής  και ποτών.

4

Επιχειρήσεις κατασκευής παντός είδους από ξύλο .Κάθε είδους κατεργασία ξύλου (π.χ. κατασκευή και τοποθέτηση, κουφωμάτων, ντουλαπιών, κατασκευή επίπλών κλπ.).

5

Επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών και κατασκευής παντός είδους από ύφασμα, δέρμα και γούνα.

6

Μονάδες παραγωγής και διακίνησης σκυροδέματος, τοποθέτηση τεντών, επεξεργασία χάρτου, εκτυπώσεις εκδόσεις, κατασκευή προϊόντων από πλαστικό, τοποθετήσεις και κατεργασία υαλοπινάκων, τοποθετήσεις κοινών κλιματιστικών, κατασκευή και αναγόμωση πυροσβεστήρων, ανυψωτικές εργασίες , λοιπές που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες επιχειρήσεις, κλπ.

7

Οικοδομικά και άλλα παρόμοια επαγγέλματα.

8

Εκσκαφές, μπετατζήδες, εργασίες σιδηρού οπλισμού, κτίστες, σοβατζήδες ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, τοποθετήσεις πλακιδίων, τοποθετήσεις μαρμάρων, ελαιοχρωματιστές, εργασίες μονώσεων, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, θέρμανσης, εξαερισμού, ψύξης ή κλιματισμού, ανελκυστήρων κλπ.

 

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων Β Κατηγορίας επικινδυνότητας, για να μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα «επιμόρφωσης εργοδοτών» 35 ωρών και να γίνουν «Τεχνικοί Ασφαλείας» στις επιχειρήσεις τους, θα πρέπει να διαθέτουν και να μας προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Για εργοδότες που απασχολούν μέχρι και 3 εργαζομένους:

 

1

Άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειάς του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (πρωτότυπο είτε επικυρωμένο αντίγραφο) ή

2

Βεβαίωση από το Επιμελητήριο της περιοχής, όπου η έναρξη – ίδρυση της επιχείρησης θα είναι τουλάχιστον επί δεκαετία (πρωτότυπο είτε επικυρωμένο αντίγραφο)  ή

3

Βεβαίωση από την Δ.ΟΥ.  με την οποία να αποδεικνύεται ότι η έναρξη – ίδρυση της επιχείρησης είναι τουλάχιστον επί δεκαετία (πρωτότυπο είτε επικυρωμένο αντίγραφο)

 

2. Για εργοδότες που απασχολούν 4 έως 6 εργαζομένους:

 

1

ΠΤΥΧΙΟ τεχνικής ειδικότητας ΤΕΕ ή ΙΕΚ ή άλλης αναγνωρισμένης σχολής ή Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (τεχνικής ειδικότητας) με αντικείμενο σπουδών συναφές προς τη δραστηριότητα της επιχείρησής του (πρωτότυπο είτε επικυρωμένο αντίγραφο).

 

3.Για εργοδότες που απασχολούν 7 έως 20 εργαζομένους:

 

1

ΠΤΥΧΙΟ Πολυτεχνείου, Πανεπιστημίου, ΤΕΙ και μία από τις ειδικότητες τεχνικού ασφαλείας που σύμφωνα με το άρθρο 5,, ΠΔ 294/88 δεν προβλέπεται για τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του (πρωτότυπο είτε επικυρωμένο αντίγραφο).